Szkoła o przyjęcie, do której się ubiegasz jest prywatnym studium zarejestrowanym w Ewidencji Szkół Niepublicznych Wydziałów Edukacji pod nr ew.: 301 Z - 8/Z/05, 300 Z - 7/Z/05.

Ukończenie Studium uprawnia do pracy w profilach zawodowych: terapia uzależnień, terapia rodzinna, psychoterapia, coaching.

Po ukończeniu Studium i obronie pracy uzyskuje się dyplom z tytułem specjalisty w wybranym kierunku np. specjalista terapii uzależnień, specjalista terapii rodzinnej, specjalista psychoterapii, specjalista coachingu.

Nasze szkoły gwarantują zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych potrzebnych w pracy psychoterapeuty, doradcy życiowego, coacha.

Dużym atutem naszej szkoły jest jej ciągły rozwoju i doświadczenie, jakie zdobyliśmy w ciągu ostatnich lat. Działalność szkoleniowa i edukacyjna rozpoczęliśmy w 1997r. Od tego czasu nawiązaliśmy współprace z podobnymi placówkami działającymi w kraju i za granicą oraz pozyskaliśmy do pracy doskonałych specjalistów, którzy stanowią trzon naszej kadry.

O przyjęciu do Studium oprócz pozytywnego wyniku rozmowy i testu psychologicznego decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Nauka prowadzona jest tylko w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu. Rok akademicki rozpoczyna się w październiku a kończy w czerwcu. (W naborze zimowym pierwszy semestr zaczyna się w marcu i kończy w czerwcu.) Pełny cykl kształcenia na kierunku psychoterapia trwa 5 semestrów - 2,5 roku, na kierunku coaching 2 semestry - 1 rok.

Nauka na kierunku psychoterapia obejmuje ponad 1300 godzin zajęć w tym warsztaty, treningi i staż zawodowy.

Nauka na kierunku psychoterapia w IPS i w placówkach współpracujących odbywa się w następujących miastach:

Warszawa, Poznań, Katowice


W ciągu nauki przewidziany jest 6-dniowy warsztat szkoleniowy w każdym semestrze (zazwyczaj w miesiącach: marzec/kwiecień oraz wrzesień). Daje one możliwość realizacji pełnego programu dydaktycznego i pozwala znacznie łatwiej przyswoić praktyczne umiejętności pod okiem i kontrolą naszych wykładowców. Na wyjazdowych warsztatach szkoleniowych słuchacz zapoznaje się z technikami, które wymagaj codziennej, cyklicznej i systematycznej pracy. Do takich technik można zaliczyć m.in.: trening interpersonalny, intrapsychiczny, wewnętrzne dziecko, doskonalenie umysłu, tantra jogę.

NABÓR do Studium odbywa się cyklicznie dwa razy w roku:

w semestrze jesiennym i zimowym.

Przyjęcie do studium odbywa się na podstawie testu psychologicznego (bez wiedzy akademickiej) oraz rozmowy kwalifikacyjnej.Warunki przyjęcia:1. Złożenie lub przesłanie pocztą na adres warszawski:
  • wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (zip, exe lub doc),
  • kserokopii świadectwa/dyplomu ukończenia co najmniej szkoły średniej (matura nie jest wymagana),
  • czterech podpisanych fotografii,
  • zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku (np. od lekarza rodzinnego, pierwszego kontaktu),
  • kserokopii dowodu wniesienia opłaty wpisowego oraz opłaty egzaminacyjnej

2. Uzyskanie pozytywnego wyniku testu psychologicznego i rozmowy kwalifikacyjnej.

W związku z tym, że duża ilość kandydatów do studium będzie dojeżdżać, planujemy dla wygodny zainteresowanych, połączyć egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne z pierwszymi zajęciami.Opłaty:
  • wpisowe (opłata wstępna za naukę) 300 zł.

  • opłata za egzamin wstępny 30 zł

  • miesięczna opłata za naukę: 230 zł/miesiąc ( tylko za 9 miesięcy za wakacje nie ma opłat!)

  • warsztat szkoleniowy 6 dniowy - ok. 800 zł - szkolenie, zakwaterowanie i wyżywienie

Słuchacze opłacający z góry jednorazowo cały semestr mają prawo skorzystać z 5% rabatu.


IPS - Studium Psychologii