Wstępny formularz zgłoszeniowy(zip, exe, pdf lub doc).

(Aby ściągnąć formularz, należy najechać kursorem na: zip, exe lub doc i nacisnąć lewy przycisk myszki i wybrać "zapisz dokument docelowy jako...". Następnie trzeba zapisać plik w wybranym folderze na dysku i otworzyć go w tradycyjny sposób.)


Wypełniony formularz prosimy odesłać na adres:

Instytut Psychologii Stosowanej,

Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa

lub

zostawić w zaklejonej i podpisanej kopercie w sekretariacie Zespołu Szkół nr 37 pod w/w adresem.


Prosimy dołączyć do formularza:

  • 4 podpisane fotografie

  • kserokopię świadectwa (dyplomu) ostatnio ukończonej szkoły (co najmniej) średniej (matura nie jest wymagana) 

  • zaświadczenie lekarskie (np. od lekarza rodzinnego, pierwszego kontaktu) o możliwości podjęcia nauki na wybranym kierunku

  • kserokopię lub wydruk wpłaty

Opłatę wstępną za naukę (wpisowe) oraz rozmowę kwalifikacyjną w wysokości:

300 zł + 30 zł (psychoterapia)

220zł + 20zł (coaching)

należy uiścić na konto:


kierunek: psychoterapia, coaching
Studium Psychologii i Psychoterapii
Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa
VWBank Centrala
36213000042001054298990001

W przypadku nie zakwalifikowania kandydata wpisowe zostaje zwrócona w całości.

W związku z tym, że duża ilość kandydatów do studium będzie dojeżdżać, planujemy dla wygodny zainteresowanych połączyć egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne z pierwszymi zajęciami.


UWAGA! UPRZEJMIE PROSIMY O NIE PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ LISTAMI "ZA POTWIERDZENIEM ODBIORU".


IPS - Studium Psychologii